Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Welosiped Yşyklandyryşy

Astra Stylish Bike Lamp

Welosiped Yşyklandyryşy “Astra”, rewolýusiýaly dizaýn alýumin integrirlenen korpusly ýeke golly stil welosiped çyrasy. Astra gaty monta and we ýeňil bedeni arassa we ajaýyp netijede ajaýyp birleşdirýär. Sideeke-täk alýumin goly diňe bir çydamly bolman, eýsem Astra iň giň şöhle diapazonyny üpjün edýän tutawajyň ortasynda ýüzmegine ýol açýar. “Astra” -da ajaýyp kesilen çyzyk bar, şöhle ýoluň beýleki tarapyndaky adamlara şöhle saçmaz. Astra welosipediň ýalpyldawuk gözleri ýoly ýeňilleşdirýär.

Taslamanyň ady : Astra Stylish Bike Lamp, Dizaýnerleriň ady : Chou-Hang, Yang, Müşderiniň ady : LEXDESIGN.

Astra Stylish Bike Lamp Welosiped Yşyklandyryşy

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.