Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Spa, Gözellik Salony

LYNX CLUB Business & Beauty

Spa, Gözellik Salony Üç gatdan ybarat toplum Kosmos stilinde birinji we ikinji gat. Lobbi we howuzlar we SPA zolaklary bolan bäş zaldan ybarat. Tehniki taýdan enjamlaşdyrylan köp maksatly, lakoniki iň ýönekeý görnüşler, howpsuz we amatly her zalyň meýdany. Her otagyň reňk shemasy bar. Içerki aýratynlygy nygtaýan futurizm we sýurrealizm elementleri hödürlenýär. 3-nji gatda zal, restoran we awtoryň myhmanhanasynda SPA belgileri ýerleşdirildi

Taslamanyň ady : LYNX CLUB Business & Beauty, Dizaýnerleriň ady : Gurleva Marina, Müşderiniň ady : Gurleva Marina.

LYNX CLUB Business & Beauty Spa, Gözellik Salony

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.