Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Oýunjak

Sofia

Oýunjak Dizaýn XIX asyrda gurjaklar üçin Sloweniýanyň agaç arabasy bilen ylham aldy. Dizaýnerlere hödürlenen kynçylyk, asyrlarboýy oýnawaç almak, oňa ýene bir maksat bermek, özüne çekiji, peýdaly, gyzykly dizaýn esasly, üýtgeşik we hemme zatdan öňürti ýönekeý we owadan bolmakdy. Authorsazyjylar gurjaklar üçin häzirki zaman göçme çaga sallançasyny dizaýn etdiler. Çaga bilen çaga oýnawaçlarynyň arasyndaky gatnaşyklaryň ýumşaklygyny görkezýän organiki şekil tapdylar. Esasan agaçdan we dokma önümlerinden ýasalýar. Gurjaklary uklamak, daşamak we saklamak üçin ulanylyp bilner. Bu oýunjak sosial oýnamagy höweslendirýär.

Taslamanyň ady : Sofia, Dizaýnerleriň ady : Klavdija Höfler and Matej Höfler, Müşderiniň ady : kukuLila.

Sofia Oýunjak

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.