Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Logo

Kaleido Mall

Logo Kaleido söwda merkezi söwda merkezi, pyýada köçesi we esplanada ýaly köp sanly güýmenje ýerlerini hödürleýär. Bu dizaýnda dizaýnerler monjuk ýa-da daş ýaly ýumşak, reňkli zatlar bilen kaleidoskopyň nagyşlaryny ulandylar. Kaleidoskop gadymy grek καλός (owadan, gözellik) we εἶδος (görünýän zatlardan) alnan. Netijede, dürli nagyşlar dürli hyzmatlary görkezýär. Formalar yzygiderli üýtgeýär, söwda merkeziniň myhmanlary geň galdyrmaga we haýran galdyrmaga çalyşýandygyny görkezýär.

Taslamanyň ady : Kaleido Mall, Dizaýnerleriň ady : Dongdao Creative Branding Group, Müşderiniň ady : Kaleido Mall.

Kaleido Mall Logo

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.