Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Deňiz Muzeýi

Ocean Window

Deňiz Muzeýi Dizaýn düşünjesi, binalar diňe bir fiziki zatlar däl-de, eýsem has uly sosial tekstlere ýaýradylan many ýa-da alamatlar bilen döredilen eserlerdir. Muzeýiň özi syýahat ideýasyny goldaýan artefakt we gämi. Eňňitli potolokyň deşilmegi çuň deňziň dabaraly atmosferasyny güýçlendirýär we uly penjireler ummanyň oýlanyşyk görnüşini hödürleýär. Deňiz temaly gurşawy optimizirlemek we suwuň haýran galdyryjy görnüşleri bilen birleşdirmek bilen muzeý öz işini tüýs ýürekden görkezýär.

Taslamanyň ady : Ocean Window, Dizaýnerleriň ady : Nikolaos Karintzaidis, Müşderiniň ady : Nikolaos Karintzaidis.

Ocean Window Deňiz Muzeýi

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.