Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Halka We Maýatnik

Natural Beauty

Halka We Maýatnik Tebigy gözellik ýygyndysy Amazon tokaýyna, diňe Braziliýa däl, eýsem bütin dünýä miras hökmünde döredildi. Bu ýygyndy, şaý-sepleriň şekillendirýän we aýalyň bedenine ideg edýän zenan egrileriniň duýgurlygy bilen tebigatyň gözelligini birleşdirýär.

Taslamanyň ady : Natural Beauty, Dizaýnerleriň ady : Gabriel Juliano, Müşderiniň ady : Gabriel Juliano.

Natural Beauty Halka We Maýatnik

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.