Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Klub Stoly

Strech.me

Klub Stoly “Strech.me” kluby we kofe stoly, häzirki zaman öýünde köpugurly mebel bölekleriniň haýyşy boýunça jogap. Ulanyja häzirki görnüşini we işleýşini kesgitleýän dürli kombinasiýa döretmek maslahat berilýär. Yza çekilen ýagdaýda boşlugy tygşytlaýar, süýşýän stoluň uzalmagy çepde we sagda hiç hili metal bölegi ýa-da goşmaça mehanizm bolmazdan - 80-150 sm aralygynda mümkindir. Iki uzaldylyp bilinýän element esasy gurluşdan düýbünden aýrylyp, köp ugurly giňişlik elementleri hökmünde özbaşdak hyzmat edip biler ýaly tertipleşdirilip bilner: oturgyç, goşmaça stol, waza / gazet stendi ýa-da düşek stoly.

Taslamanyň ady : Strech.me, Dizaýnerleriň ady : Ivana Cvetkovic Lakos, Müşderiniň ady : ICE STUDIO d.o.o..

Strech.me Klub Stoly

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.