Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Şarf

Sirin and Alkonost - the Keepers of life

Şarf Adaty rus mifologiki şekilleriniň Sirin we Alkonost, asyl düzümi 100% ýüpek şarfda (serigrafiýa, 11 reňk) çap edilýär. Sirine gorag tebigatynyň, gözelligiň, bagtyň jadyly aýratynlyklary berildi. Alkonost, daň guşy ýeli we howany dolandyrýar. "Okean deňzinde, Buýan adasynda çygly güýçli dub bar". Iki guşdan Oakda höwürtge gurup, Earther ýüzünde täze durmuş başlady. Durmuş agajy durmuşyň nyşanyna öwrüldi we , ýagşylygyň, abadançylygyň we maşgala bagtynyň nyşany bolan iki guşy goramak.

Taslamanyň ady : Sirin and Alkonost - the Keepers of life, Dizaýnerleriň ady : Ekaterina Ezhova, Müşderiniň ady : Katja Siegmar.

Sirin and Alkonost - the Keepers of life Şarf

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.