Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ofis Stoly

Divax

Ofis Stoly “Divax”, Sahar Bakhtiari Rad tarapyndan taýýarlanan we Amirhossein Javadian tarapyndan ýörite we üýtgeşik dizaýn bilen döredilen täze ofis stoly. Stollaryň beýleki görnüşlerinden tapawutlanýar, sebäbi işgärleri özüne çekjek we işewürlige bolan ynamy artdyrjak täze iş ýerini döredýär. Kiçi stol, işgär bilen müşderileriň arasyndaky baglanyşykdyr. Işgärler iş ýerinde kislorody köpeltmek we hapalanmagy azaltmak üçin käbir ösümlikleri stoluň üstünde goýup bilerler.

Taslamanyň ady : Divax, Dizaýnerleriň ady : Sahar, Müşderiniň ady : Novin Tarh Arsh Ashian(DIVAX)Co..

Divax Ofis Stoly

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.