Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Söwda Merkezi

Adagio Townplaza

Söwda Merkezi Goňşuçylyk durmuşyna esaslanyp, dizaýn adamlaryň isleglerine has gowy hyzmat etmek üçin uýgunlaşdyryldy. Maşgalalar üçin hemmeler hezil edip biler ýaly, deňagramly ýer hökmünde göz öňüne getirilýär. Günüň dowamynda ýeriň aşagynda iň köp täsirleşýän esasy meýdança, saglyk, moda we gözellik üçin niýetlenen ikinji gat, dynç alyş zolagy we restoranlary bilen 3-nji gat, agşam sagat 2-den ýary gije durmuşa geçiriler. Esasy tarapy, birlikleriň 90% -iniň islendik ýerden göni görnüşi bolmagydyr. Awtoulag duralgasy hem munuň bilen amatlylaşdyrylýar, sebäbi gündiz tutýan ýerler gijelerine mugt.

Taslamanyň ady : Adagio Townplaza, Dizaýnerleriň ady : Adagio Townplaza, Müşderiniň ady : HAUS INMOBILIARIA SA.

Adagio Townplaza Söwda Merkezi

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.