Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Epinefrin Injektor

EpiShell

Epinefrin Injektor “EpiShell” daşaýjylaryň gündelik durmuşynda lukmançylyk enjamy däl-de, eýsem dostlukly durmuş kömekçisi. Epinefrin injektor göterijileri üçin ulanyjylaryň injektor ulanmak gorkusyny azaltmak, hassalara her gün götermek we adatdan daşary ýagdaýlarda sanjym etmek üçin has içgin duýmak maksady bilen ulanyjy merkezi çözgüdi. Onda öýjükli telefon zarýad berijisi, Bluetooth birikmesi, ses görkezmesi we çalşylýan daşarky gabyk bar. Akylly telefondaky “Programma” arkaly ulanyjylar IFU, Bluetooth birikmesi, Emergence contact we Refill / Exp ýaly funksiýalaryny aňsatlyk bilen dolandyryp bilerler.

Taslamanyň ady : EpiShell, Dizaýnerleriň ady : Hong Ying Guo, Müşderiniň ady : .

EpiShell Epinefrin Injektor

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.