Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Uniwersitet Kafesi

Ground Cafe

Uniwersitet Kafesi Täze “ounder” kafesi diňe bir in engineeringenerçilik mekdebiniň mugallymlarynyň we okuwçylarynyň arasynda jemgyýetçilik jebisligini döretmek üçin däl, eýsem uniwersitetiň beýleki bölümleriniň agzalary bilen özara gatnaşyklary höweslendirmek üçin hem hyzmat edýär. Dizaýnymyzda, hoz tagtalarynyň, deşikli alýuminiň we kosmosyň diwarlarynyň, pollarynyň we potoloklarynyň üstünden palitrany goýup, öňki seminar otagynyň örtülmedik beton göwrümini çekdik.

Taslamanyň ady : Ground Cafe, Dizaýnerleriň ady : Bentel and Bentel Architects/Planners, Müşderiniň ady : Yale University.

Ground Cafe Uniwersitet Kafesi

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.