Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Elde Ýasalan Nusgawy Potolok

Rayon

Elde Ýasalan Nusgawy Potolok Reýon, Müsürdäki hususy müşderi üçin naharhanada gaty dub agajyndan ýasalan elde ýasalan potolok. Bu fransuz nusgawy stil eseriniň dizaýny we ýerine ýetirilişi bir ýyla golaý wagt aldy. Müsür senetçileri tarapyndan elde öndürilen 4,25 metrden 6,80 metre çenli, hemmesi elde ýasalan gaty dub agajy bilen örtülendir, atlas ýalpyldawuk we patina bolsa üzüm görnüşini döretmek üçin ulanylýar. Dizaýn düşünjesi şöhleler ýaly gümürtik güne meňzeýär. Şöhleler, meşhur fransuz klassiki şowhunyny tapawutlandyrýan ýapraklary we şahalary öwürmek üçin döredildi.

Taslamanyň ady : Rayon, Dizaýnerleriň ady : Dalia Sadany, Müşderiniň ady : Dezines Dalia Sadany Creations.

Rayon Elde Ýasalan Nusgawy Potolok

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.