Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Gurşunly Parazol

NI

Gurşunly Parazol NI mebellere garaşylýan zatlary diňe bir funksiýa däl-de, durmuşa geçirýär. Lýuks bazara niýetlenen parazol bilen bag fakelini täzelik bilen birleşdirip, gije-gündiz, gün otaglarynyň ýanynda ýa-da derýa kenaryndaky adamlary begendirýär. Barmak duýgurly OTC (bir sensorly dimmer) bilen ulanyjylar 3 kanaly yşyklandyryş ulgamynyň ýagtylygyny aýratyn rahatlykda dolandyryp bilerler. Az ýylylyk öndürýän pes woltly 12V LED draýwerini kabul etmek bilen, NI 2000pc-den gowrak 0,1W yşyklandyryjy ulgam üçin energiýa tygşytly elektrik üpjünçiligini üpjün edýär.

Taslamanyň ady : NI , Dizaýnerleriň ady : Terry Chow, Müşderiniň ady : FOXCAT.

NI  Gurşunly Parazol

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýn rowaýaty

Rowaýata öwrülen dizaýnerler we baýrakly eserler.

Dizaýn rowaýatlary, gowy dizaýnlary bilen Dünýämizi has gowulaşdyrýan örän meşhur dizaýnerlerdir. Rowaýata öwrülen dizaýnerleri we olaryň innowasion önüm dizaýnlaryny, özboluşly sungat eserlerini, döredijilik arhitekturasyny, ajaýyp moda dizaýnlaryny we dizaýn strategiýalaryny öwreniň. Bütin dünýäde baýrakly dizaýnerleriň, suratkeşleriň, binagärleriň, täzelikçileriň we markalaryň özboluşly dizaýn eserlerinden lezzet alyň we öwreniň. Döredijilik dizaýnlaryndan ylham alyň.