Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Gurşunly Parazol

NI

Gurşunly Parazol NI mebellere garaşylýan zatlary diňe bir funksiýa däl-de, durmuşa geçirýär. Lýuks bazara niýetlenen parazol bilen bag fakelini täzelik bilen birleşdirip, gije-gündiz, gün otaglarynyň ýanynda ýa-da derýa kenaryndaky adamlary begendirýär. Barmak duýgurly OTC (bir sensorly dimmer) bilen ulanyjylar 3 kanaly yşyklandyryş ulgamynyň ýagtylygyny aýratyn rahatlykda dolandyryp bilerler. Az ýylylyk öndürýän pes woltly 12V LED draýwerini kabul etmek bilen, NI 2000pc-den gowrak 0,1W yşyklandyryjy ulgam üçin energiýa tygşytly elektrik üpjünçiligini üpjün edýär.

Taslamanyň ady : NI , Dizaýnerleriň ady : Terry Chow, Müşderiniň ady : FOXCAT.

NI  Gurşunly Parazol

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.