Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Tipografiýa

Ila'l Amam Type Family

Tipografiýa “Ila'l Amam”, döredilen ilkinji displeý görnüşleriniň - “Fatüz keşpleri”, şeýle hem XI asyryň eýranly kufik ýazgylarynyň garyndysyndan döredilen arap görnüşli maşgala bolup, bularyň hemmesini çyzylan / obli görnüşe birleşdirýär. "Ila'l Amam" uly harplar bilen ulanylýan displeý görnüşlerinden durýar, sebäbi harplar ýokary stilleşdirilen we galyň we inçe urgularyň arasynda düýpgöter tapawutlylygy bilen häsiýetlendirilýär. Çyzykly / obli görnüşli görnüşiň haýranlygy, islendik arap görnüşinde biriniň ýoklugyndan gelip çykypdyr, sebäbi arapça ilkibaşdan diňe Italýan görnüşine eýe bolmagy mümkin.

Taslamanyň ady : Ila'l Amam Type Family, Dizaýnerleriň ady : Sara Mansour, Müşderiniň ady : Sara Mansour.

Ila'l Amam Type Family Tipografiýa

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.