Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Halka

Moon Curve

Halka Tebigat tertibi bilen bulam-bujarlygyň arasynda deňagramlylygy saklaýanlygy sebäpli hemişe hereket edýär. Şol bir dartgynlylykdan gowy dizaýn döredilýär. Güýç, gözellik we dinamika häsiýetleri hudo .nigiň döredijilik döwründe bu garşydaşlara açyk bolmak ukybyndan gelip çykýar. Taýýar eser, hudo .nigiň saýlaýan köp sanly saýlawynyň jemi. Thinkhli pikirler we hiç bir duýgy gaty we sowuk işe sebäp bolmaz, ähli duýgy we gözegçilik hiç hili özüni görkezip bilmeýän iş bermez. Ikisiniň biri-biri bilen baglanyşmagy durmuş tansynyň beýany bolar.

Taslamanyň ady : Moon Curve, Dizaýnerleriň ady : Mary Zayman, Müşderiniň ady : Mary Zayman.

Moon Curve Halka

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.