Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Hammam Mebelleri

Sentimenti

Hammam Mebelleri Duýgulardan we bilelikde ýaşaýan duýgularyň gapma-garşylygyndan ruhlanan “Sentimenti” hammam mebel kolleksiýasy döwrebap we ajaýyp hammam atmosferasyny hödürleýär. Gorizontal we wertikal gapma-garşylykly agaç gapdallar gapma-garşylykly duýgulary öz içine alýar, şeýle hem hammamlara dinamika täsir edýär. “Sentimenti” kolleksiýasy dört dürli ululykdaky hammam şkaflary, çyzgylar we şkaf gapylary, gizlin yşyklandyrylan we aýnaly şkaf gapylary bolan aýnalar bilen ähli ululykdaky hammamlaryň bir bölegi bolmaga taýyn.

Taslamanyň ady : Sentimenti, Dizaýnerleriň ady : Isvea Eurasia, Müşderiniň ady : ISVEA.

Sentimenti Hammam Mebelleri

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.