Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Hammam Mebelleri

Valente

Hammam Mebelleri Tebigatyň gymmat bahaly daşlaryndan ruhlanan “Walente” hammam kolleksiýasy, hammamyňyzy dizaýn etmegiň we giňişligi dürli ulanyşlar bilen sazlamagyň ajaýyplygyny hödürleýär. Tebigatdaky her bir gymmat bahaly daş özboluşly bolansoň, “Walente” kolleksiýasynyň ähli mebel elementleri dürli ululykda we reňkler. Dürli ululykda we reňkde döredilen bu elementleriň maksady, hammamymyzda tebigatyň asman gözelligini getirmek we hammamlara ritm, dinamika getirmek.

Taslamanyň ady : Valente, Dizaýnerleriň ady : Isvea Eurasia, Müşderiniň ady : ISVEA.

 Valente Hammam Mebelleri

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.