Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ýol Signaly

Don Luis

Ýol Signaly “Köp ýurt möhüm ulag usuly hökmünde ýöremegi höweslendirmek üçin syýasaty durmuşa geçirip başlady. Awtoulag ýollarynyň dizaýny pyýadalary ulaglardan aýyrýan ýol gözegçilik mehanizmlerini meýilleşdirip bilmese we pyýada töwekgelçiligi ýokarlanýar. Umuman, ýol heläkçiliginiň jemi milli önümiň 1 bilen 2% arasynda boljakdygy çak edilýär "(BSGG). Don Luis, pyýada zebra tarap başga bir ýerden köçeden geçmezligi üçin pyýada boýalan sary 2D çyzyk bilen baglanyşýan 3D ulag signalydyr. Diňe estetiki görkezmelerden däl-de, sosiologiki derňew bilen döredildi.

Taslamanyň ady : Don Luis, Dizaýnerleriň ady : CasBeVilla Team, Müşderiniň ady : CasBeVilla Team.

Don Luis Ýol Signaly

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.