Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Kellä Geýmek

Gaia

Kellä Geýmek Gaia häzirki zaman jemgyýetiniň kuwwatly hudaýy üçin ajaýyp dizaýn ajaýyplygydyr. Opulence we prowokatiw, ajaýyp barlygy emele getirmek üçin birleşýän esasy elementlerdi. “Şahly ganatlardan” “omega” zynjyryna geçmek bu eseri şaý-sepler dizaýnynyň çäginden daşarda dinamiki siluet berýär.

Taslamanyň ady : Gaia, Dizaýnerleriň ady : Herman Francisco Delos Santos, Müşderiniň ady : HERMAN FRANCISCO.

Gaia Kellä Geýmek

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.