Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ýuwulýan

Serel Wave

Ýuwulýan SEREL Tolkun ýuwulýan, häzirki zaman hammamlarynda nominatiw setirleri, funksional çözgütleri we täsirli hili bilen öz ornuny alýar. SEREL Tolkun ýuwulýan; üýtgeşik jam görnüşi bilen häzirki goşa ýuwulýan çüýşäni kabul edişini üýtgedýän bolsa, estetiki görnüşi bilen ulularyň we çagalaryň ulanylmagyny hem öz içine alýar. Çagalar basseýni hökmünde ulanmakdan başga-da, yslam medeniýetinde ulanylýan taharet we aýakgap arassalamak funksiýasyny üpjün edýär. Kir ýuwulýan çüýşäniň dizaýnynda umumy çemeleşme modernizm we funksionalizmdir. Bu çemeleşme dizaýna gaty möhüm täsir edýär.

Taslamanyň ady : Serel Wave, Dizaýnerleriň ady : SEREL Seramic Factory, Müşderiniň ady : Matel Hammadde San. ve Tic A.S Serel Sanitary Factory.

Serel Wave Ýuwulýan

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.