Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ösen Wagon

Fiaker 2.0

Ösen Wagon Köp şäherlerde adaty tälimçi gezelençleri at galyndylary görnüşinde uly mesele bilen ýüze çykýar. Ilkinji zerur talap hökmünde “Fiaker 2.0” şäherlerde tälimçi gezelençleri netijesinde öndürilen köçeleriň hapalanmagyny çözýär. Mundan başga-da, häzirki zaman we häzirki zaman görnüşine garamazdan, resmi estetikada nusgawy taksilere eýerip, at arabasy üçin belli bir dizaýn işlenip düzülýär. Kynçylyk, tälimçi gezelençiniň adaty duýgusyny dowam etdirip, häzirki zaman we ekologiki düşünjäni hödürlemekdir. Esasy maksat, innowasiýa dizaýny arkaly tälimçiler gezelençlerini müşderilere has özüne çekiji etmek.

Taslamanyň ady : Fiaker 2.0, Dizaýnerleriň ady : Michael Hofbauer, Müşderiniň ady : Michael Hofbauer.

Fiaker 2.0 Ösen Wagon

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.