Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Uly Yşyklandyrylan Ösümlik Gazany

Divine

Uly Yşyklandyrylan Ösümlik Gazany Bu bir ýa-da iki sany opal plastmassadan ýasalan uly ýeňil gazandyr. Gazanyň düýbi düýbünden ýok. Şeýlelik bilen, ösýän agajyň töweregine goýduň. Gyralaryny "çalt gulplar" bilen birleşdiriň. Aşakda bolsa gazana, agaja we daş-töwerege yşyk berýän LED çyrasy gelýär. Başgalar üçin esasy tapawut, muny ösýän agajyň töweregine goýmakdyr. Ol ýerde ösmek üçin agaç goýmaýarsyňyz.

Taslamanyň ady : Divine, Dizaýnerleriň ady : Ari Korolainen, Müşderiniň ady : Adessin Oy.

Divine Uly Yşyklandyrylan Ösümlik Gazany

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.