Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Gapdal Stol

Chezca

Gapdal Stol Chezca, işleýän wagtyňyz adatça ýatan zatlaryňyzy ýygnamaga kömek edýän gapdal stol. Kiçijik ýerler üçin niýetlenen, iň az ýer tutýar we jaýyň islendik ýerine ýerleşdirip bolýar. Smallhli ownuk zatlar we enjamlar üçin merkez bolup işleýär, hemme zady göz astynda saklaýar. Kiçijik zatlar üçin ýokarky ýüz, zarýad berlende magazinesurnallary we noutbuklary saklamak üçin öň tarapy, WIFI marşrutizatoryňyzy saklamak we kabelleriňizi tertiplemek üçin arka gizlin ýer bar. Şeýle hem, Chezca aýratynlykda çykarylyp bilinýän ýa-da ulanylmaýan mahaly gapdalynda asyp bolýan birnäçe elektrik rozetkalaryny hödürleýär.

Taslamanyň ady : Chezca, Dizaýnerleriň ady : Andrea Kac, Müşderiniň ady : KAC Taller de Diseño.

Chezca Gapdal Stol

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.