Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Üýtgäp Bilýän Kofe Oturgyçlary We Salon Oturgyçlary

Twins

Üýtgäp Bilýän Kofe Oturgyçlary We Salon Oturgyçlary Ekizler kofe stolunyň düşünjesi ýönekeý. Çukurly kofe stoly içerde iki sany agaç oturgyç saklaýar. Stoluň sag we çep ýüzleri, oturgyçlaryň çykarylmagyna rugsat bermek üçin stoluň esasy göwresinden çykarylyp bilinýän gapaklardyr. Oturgyçlary dogry ýagdaýda saklamak üçin oturgyçlaryň eplenýän aýaklary bar. Oturgyç ýa-da iki oturgyç çykandan soň, gapaklar stoluň başyna gaýdýarlar. Oturgyçlar çykanda, stol ullakan ammar bölümi hökmünde hem işleýär.

Taslamanyň ady : Twins, Dizaýnerleriň ady : Claudio Sibille, Müşderiniň ady : MFF.

Twins Üýtgäp Bilýän Kofe Oturgyçlary We Salon Oturgyçlary

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.