Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Monjuk We Broşka

I Am Hydrogen

Monjuk We Broşka Dizaýn, kosmosyň ähli derejelerinde birmeňzeş nagyşlary görüp, makrokosmosyň we mikrokosmosyň Neoplatonik pelsepesi bilen ylham alýar. Altyn gatnaşyga we fibonacci yzygiderliligine salgylanyp, monjukda günebakar, papatika we beýleki dürli ösümliklerde görkezilişi ýaly tebigatda syn edilýän filotaks nagyşlaryny meňzeýän matematiki dizaýn bar. Altyn torus, giňişlik wagtynyň matasy bilen örtülen verselemi aňladýar. "Men wodorod" bir wagtyň özünde "Univershliumumy dizaýn yzygiderliligi" we verselemiň özi modelini görkezýär.

Taslamanyň ady : I Am Hydrogen, Dizaýnerleriň ady : Ezra Satok-Wolman, Müşderiniň ady : Atelier Hg & Company Inc..

I Am Hydrogen Monjuk We Broşka

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.