Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Uýgunlaşdyrylan Şaý-Sepler

Gravity

Uýgunlaşdyrylan Şaý-Sepler 21-nji asyrda häzirki zaman tehnologiýalarynyň, täze materiallaryň ýa-da aşa täze görnüşleriň ulanylmagy köplenç täzelikler etmeli bolýar, Gravity munuň tersini subut edýär. Agyrlyk güýji diňe ýüplügi, gaty köne usuly we agyrlyk güýjüni, tükeniksiz çeşmäni ulanyp uýgunlaşdyrylan şaý-sepleriň ýygyndysydyr. Theygyndy dürli dizaýnly köp sanly kümüş ýa-da altyn elementlerden durýar. Olaryň her biri göwher ýa-da daş ýüpler we maýatnikler bilen baglanyşykly bolup biler. Theygyndy dürli gymmat bahaly daşlaryň çäksizligine öwrülýär.

Taslamanyň ady : Gravity, Dizaýnerleriň ady : Anne Dumont, Müşderiniň ady : Anne Dumont.

Gravity Uýgunlaşdyrylan Şaý-Sepler

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.