Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Uly Kwartira

Attractive Arc

Uly Kwartira Bu gap, ýokarky gatdaky uly tekiz kwartiradyr. Gurluşyk meýdany 260 inedördül metr. Öndüriji tarapyndan ýerleşýän müşderi topary has köp ilatly maşgalalar bolmaly. Emma bu işiň eýesi üç adamdan ybarat maşgala. Şonuň üçin asyl gurluşyň inçe görnüşli funksiýalary ownuk we gysga görünýär. Şoňa görä, tutuş giňişligiň meýilnama düzülişine has uly üýtgeşmeler girizdik. Adaty maşgala ýerleşiş tertibini bozup. Bedatylýan otaglardan, hammamlardan we başgalardan başga-da, işleýän ýerleriň köpüsi bulaşdyryldy

Taslamanyň ady : Attractive Arc, Dizaýnerleriň ady : Sheng Tao, Müşderiniň ady : DEESEN.

Attractive Arc Uly Kwartira

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.