Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Logo

Samadara Ginige Personal Identity

Logo Samadara Ginige-iň şahsy şahsyýeti (nyşany) ýönekeýligiň we çylşyrymlylygyň nyşanydyr. Baş harplary “s” we “g” -leri öz içine alýan ajaýyp monogramma köp galereýalarda we makalalarda görkezildi. Bir setir bilen çyzylan logotipde iki harp döredijilikli baglanyşýar we biri-birine bagly bolup, aýallyk duýgusy bilen hyýaly dizaýn ukyplaryny açýar. Samadara dizaýner hem, dörediji hem. Umumy dizaýn, dizaýndan ösüşe ahyrky çözgütleri gutarmak ukybyny görkezýän çäksiz nyşany ýada salýar.

Taslamanyň ady : Samadara Ginige Personal Identity, Dizaýnerleriň ady : Samadara Ginige, Müşderiniň ady : Samadara Ginige.

Samadara Ginige Personal Identity Logo

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.