Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Halka

Flowing Arcs

Halka Bu halka, halkalaryň köpüsiniň tegelekdigi baradaky adaty düşünje garşy çykmak üçin döredildi. Diňe üznüksiz çyzykda akýan ýaýlardan ybarat bolsa, ony bir barmak ýa-da iki ýanaşyk barmak bilen geýip bolýar. Beýleki halkalaryň köpüsi ýaly tegelek däldigi sebäpli, ony geýmegiň dürli usullaryny kesgitlemek, şeýle hem geýilmeýän mahaly obýekt d'art hökmünde baha bermek we lezzet almak gyzykly bolardy. Bu köptaraply halka, müşderiniň aýratynlyklaryna laýyklykda dürli metallar we daşlar bilen düzülip bilner.

Taslamanyň ady : Flowing Arcs, Dizaýnerleriň ady : Sun Hyang Ha, Müşderiniň ady : Sun Hyang Ha.

Flowing Arcs Halka

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.