Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ýaşaýyş Jaýy Içerki

Beijing Artists' House

Ýaşaýyş Jaýy Içerki Hytaýyň 30 ýyllyk çalt senagatlaşmagyndan soň, bu taslama binagärçiligini döwrebaplaşdyrmagy talap edýän ýurduň düýpli sosial üýtgeşmelerini we senagat ösüşini görkezýär. Bu nukdaýnazardan, jaý adaty salgylanmalardan daşlaşyp, senagat hakykatyna tarap jogap berýär. Hytaýyň önümçilik mümkinçiliklerini gizlin wagşy şikes hökmünde däl-de, eýsem jemgyýetiň hal-ýagdaýyny paýlap biljek ösüş güýji bilen öwrenmegi maksat edinýär.

Taslamanyň ady : Beijing Artists' House, Dizaýnerleriň ady : Yan Pan, Müşderiniň ady : A photography in Beijing.

Beijing Artists' House Ýaşaýyş Jaýy Içerki

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.