Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Köp Wezipeli Gurluşyk Toplumy

JIX

Köp Wezipeli Gurluşyk Toplumy JIX, Nýu-Yorkorkda ýerleşýän wizual suratkeş we önüm dizaýneri Patrik Martinez tarapyndan döredilen gurluşyk toplumy. Dürli gurluşyklary döretmek üçin adaty içgi sypallaryny birleşdirmäge mümkinçilik bermek üçin ýörite döredilen kiçi modully elementlerden durýar. JIX birikdirijileri aňsatlyk bilen bölünip, kesişýän we ýerine gulplanýan tekiz gözeneklerde gelýär. JIX bilen, uly göwrümli otag ölçegli gurluşlardan başlap, çylşyrymly stol üstündäki heýkellere çenli hemmesini gurup bilersiňiz, bularyň hemmesi JIX birikdirijilerini we içýän samanlary ulanýar.

Taslamanyň ady : JIX, Dizaýnerleriň ady : Patrick Martinez, Müşderiniň ady : Blank Bubble.

JIX Köp Wezipeli Gurluşyk Toplumy

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.