Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Robot Ulagy

Servvan

Robot Ulagy Beýleki ulaglar bilen tor emele getirýän Resurslara esaslanýan ykdysadyýet üçin hyzmat ulagynyň taslamasy. Singleeke ulgam biri-biri bilen aragatnaşyk saklamaga mümkinçilik berýär, bu ýolagçylaryň gatnawynyň netijeliligini, şeýle hem ýol otlusynyň hereketi (FX faktorynyň azalmagy, ulaglaryň arasyndaky aralyk) sebäpli netijeliligiň ýokarlanmagyny üpjün edýär. Ulagda pilotsyz dolandyryş bar. Ulag simmetrik taýdan: öndürmek üçin arzan. Dört aýlawly hereketlendiriji tigir we hereketi tersine öwürmek mümkinçiligi bar: uly ölçegli manevr. Oturylyşyk ýolagçylaryň aragatnaşygyny gowulandyrýar.

Taslamanyň ady : Servvan, Dizaýnerleriň ady : Dmitry Pogorelov, Müşderiniň ady : Techman.

Servvan Robot Ulagy

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.