Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Oturgyç

SERENAD

Oturgyç Her dürli oturgyçlara hormat goýýaryn. Meniň pikirimçe, içerki dizaýnda iň möhüm we nusgawy we aýratyn zatlaryň biri oturgyç. Serenad oturgyjynyň pikiri, ýüzüni ganatlaryň arasynda goýup, suwuň üstündäki ak guşdan gelýär. Dürli we ýörite dizaýnly Serenad oturgyjynda ýalpyldawuk we ýalpyldawuk ýüz, diňe aýratyn we üýtgeşik ýerler üçin ýasalandyr.

Taslamanyň ady : SERENAD, Dizaýnerleriň ady : Ali Alavi, Müşderiniň ady : Ali Alavi Design.

SERENAD Oturgyç

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.