Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Lampa

Schon

Lampa Bu täsin çyranyň ýagty çeşmeleri umumy şekiliň merkezinde ýerleşýär, şonuň üçin ýumşak we birmeňzeş ýagtylyk çeşmesini ýagtylandyrýar. Lightagtylyk ýüzleri esasy bedenden bölünýär, şonuň üçin aşaky bölekleri bilen ýönekeý beden şekili we elektrik energiýasynyň az sarp edilmegi arkaly energiýa tygşytlamak oňa goşmaça aýratynlyk berýär. Şeýle hem ýagtylygy ýakmak ýa-da öçürmek üçin degip boljak beden, bu täsin ýagtylygyň başga bir döwrebap aýratynlygydyr. Beýan etmek, çyranyň yşyklandyrylmagynyň we yşyklandyrylyşynyň tapawudyna sebäp bolýar. Tomaşaçy yşykdan peýdalanmazlygy üçin lampalardan çykýan yşyklaryň köpüsi ýanar. Liveaşamak üçin owadan.

Taslamanyň ady : Schon, Dizaýnerleriň ady : Mostafa Arvand, Müşderiniň ady : Deco Light Group Co..

Schon Lampa

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.