Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ýaşaýyş Jaýy

nature

Ýaşaýyş Jaýy Bu jaý jübütler üçin niýetlenendir. Tebigata gaýdyp geliň. Adamlar has köp çykmaga, açyk howada bolmaga ýa-da tebigatyň durmuşyň bir bölegi bolmagyna, tebigatyň öý söz baýlygyny baýlaşdyrmagyna ýol bermäge taýýardyrlar. Natureönekeý tebigata girip, rahatlygyna münüň. Toparyň dykyz çylşyrymlylyk bilen birlikde nädip bolup biljekdigini görkezýän baý we dürli elementler, gülleriň köp tarapy ýaly, köp pikir alyşandan soň ahyrky netijä geler.

Taslamanyň ady : nature, Dizaýnerleriň ady : Yu-Wen Chiu (Vita), Müşderiniň ady : Yuan King International Interior Design Co., Ltd.

nature Ýaşaýyş Jaýy

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.