Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Suw Tygşytlaýyş Ulgamy

Gris

Suw Tygşytlaýyş Ulgamy Suw baýlyklarynyň azalmagy şu günler bütin dünýäde mesele. Hajathanany ýuwmak üçin henizem agyz suwuny ulanýandygymyz däli! Gris, duş wagtynda ulanýan ähli suwuňyzy ýygnap bilýän ajaýyp tygşytly suw tygşytlaýjy ulgamdyr. Bu ýygnanan suwy hajathana ýuwmak, jaýy arassalamak we käbir ýuwmak işleri üçin ulanyp bilersiňiz. Şeýlelik bilen, Kolumbiýa ýaly 50 million ilatly ýurtda günde azyndan 3,5 milliard litr tygşytlanan suwy ortaça bir öýde azyndan 72 litr suw / adam tygşytlap bilersiňiz.

Taslamanyň ady : Gris, Dizaýnerleriň ady : Carlos Alberto Vasquez, Müşderiniň ady : IgenDesign.

Gris Suw Tygşytlaýyş Ulgamy

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýn rowaýaty

Rowaýata öwrülen dizaýnerler we baýrakly eserler.

Dizaýn rowaýatlary, gowy dizaýnlary bilen Dünýämizi has gowulaşdyrýan örän meşhur dizaýnerlerdir. Rowaýata öwrülen dizaýnerleri we olaryň innowasion önüm dizaýnlaryny, özboluşly sungat eserlerini, döredijilik arhitekturasyny, ajaýyp moda dizaýnlaryny we dizaýn strategiýalaryny öwreniň. Bütin dünýäde baýrakly dizaýnerleriň, suratkeşleriň, binagärleriň, täzelikçileriň we markalaryň özboluşly dizaýn eserlerinden lezzet alyň we öwreniň. Döredijilik dizaýnlaryndan ylham alyň.