Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Suw Tygşytlaýyş Ulgamy

Gris

Suw Tygşytlaýyş Ulgamy Suw baýlyklarynyň azalmagy şu günler bütin dünýäde mesele. Hajathanany ýuwmak üçin henizem agyz suwuny ulanýandygymyz däli! Gris, duş wagtynda ulanýan ähli suwuňyzy ýygnap bilýän ajaýyp tygşytly suw tygşytlaýjy ulgamdyr. Bu ýygnanan suwy hajathana ýuwmak, jaýy arassalamak we käbir ýuwmak işleri üçin ulanyp bilersiňiz. Şeýlelik bilen, Kolumbiýa ýaly 50 million ilatly ýurtda günde azyndan 3,5 milliard litr tygşytlanan suwy ortaça bir öýde azyndan 72 litr suw / adam tygşytlap bilersiňiz.

Taslamanyň ady : Gris, Dizaýnerleriň ady : Carlos Alberto Vasquez, Müşderiniň ady : IgenDesign.

Gris Suw Tygşytlaýyş Ulgamy

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.