Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Janly Aýdym-Saz Paneli

Lido Cafe

Janly Aýdym-Saz Paneli Birinji gat suwuň aşagy, ikinji gat bolsa ýokardaky suw tejribesi. Suwasty tejribe, sahna fonunda ýeňil organy, DMX LED arka yşyklandyrylan hereketli balyk şkalasy, Balyk şekilli DMX LED ýüpek çyralary, penjiräniň açyk ýerlerinde balyk baklary we tutuş giňişlik H2O effekt çyralary bilen yşyklandyrylýar. Ikinji gatda, tötänleýin aralykdaky aýnanyň inçe dik zolaklary tokaýyň diwar diwaryna ýerleşdirildi. Lazer çyralary we hereket aýna zolaklarynda şöhlelenýär we hereket duýgusyny ulaldýar, şol bir wagtyň özünde agaçlaryň üsti bilen gün şöhlesini görkezýär

Taslamanyň ady : Lido Cafe, Dizaýnerleriň ady : Mario J Lotti, Müşderiniň ady : MLA Development Corporation.

Lido Cafe Janly Aýdym-Saz Paneli

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.