Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Golf Kluby

Birdie's Lounge

Golf Kluby Golf kluby üçin zal 6 hepdäniň içinde, açylan güni dizaýn edilipdi. Şeýle hem owadan, zal hökmünde işlemeli we wagtal-wagtal golf ýaryşyny sylaglamak dabaralaryna we beýleki kiçi çärelere laýyk bolmalydy. Golf meýdançasynyň ortasyndaky 3 taraply aýna guty üçin bu çemeleşme, mebelleriň reňklerinde we mozaika aýnasynyň arka çyzygynda gök öwüsýän gökleri, asmany we golf düşünjesini barda getirýär. Daşarky görnüşler içerki dizaýnyň we tejribäniň bir bölegi.

Taslamanyň ady : Birdie's Lounge, Dizaýnerleriň ady : Mario J Lotti, Müşderiniň ady : Montgomerie Links Golf Club.

Birdie's Lounge Golf Kluby

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.