Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Tigir Ýükleýji

Arm Loader

Tigir Ýükleýji Esasan deň däl ýerlerde işleýän ýükleýji, sürüjiniň agyr hereket keselini başdan geçirmegine we çalt ýadawlygyna sebäp bolup biler. Şeýle-de bolsa, “ARM LOADER” ýerdäki koordinat nokatlaryny tanamaga mümkinçilik berýär we sürüjiniň oturgyjynyň durnuksyz bolmagyna we üýtgemezligine kömek edýär. Şonuň üçin sürüjä ýadawlyk duýmazlyga kömek edýär we işlerini howpsuz ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär.

Taslamanyň ady : Arm Loader, Dizaýnerleriň ady : Hoyoung Lee, Müşderiniň ady : DESIGNSORI.

Arm Loader Tigir Ýükleýji

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.