Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Marka Şahsyýeti

PetitAna

Marka Şahsyýeti PetitAna - Ajaýyp çaga üçin elde ýasalan zatlar, bäbekler üçin dürli zatlaryň markasydyr (eşikler, esbaplar, mebel, çagalar bagy üçin enjamlar, oýunjaklar). Söwda markasy dizaýner adynyň gysga görnüşiniň we fransuz dilindäki "Petit" sözüniň birleşmegi bilen ylham aldy, bu çaga, çaga, bäbek. El bilen ýazylan ady önümleriň el bilen ýasalandygyny nygtaýar. Reňk palitrasy we ajaýyp grafiki elementler bu marka tarapyndan döredilen zatlarda çylşyrymly dizaýner çemeleşmesini görkezýär.

Taslamanyň ady : PetitAna, Dizaýnerleriň ady : Anastasia Smyslova, Müşderiniň ady : AnaStasia art&design.

PetitAna Marka Şahsyýeti

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.