Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Köpugurly Mebel Mebelleriň

Screw Chair

Köpugurly Mebel Mebelleriň Häzirki döwürde başdan geçirýän durmuşynda orta gatlak we jemgyýetiň pes girdejili bölegi iň tygşytly basyş astyndadyr we şonuň üçin ajaýyp dizaýnlardan has ýönekeý, arzan we ulanylýan mebel bilen has gyzyklanýar. Mebel enjamlarynyň köpüsiniň köpüsi ýeke köpugurly önümiň zerurlygyny ýokarlandyrýan ulanyşlar. Bu dizaýnyň esasy ulanylyşy oturgyç. Nurbatlar bilen birikdirilen oturgyç bölekleriniň üýtgemegi bilen, stol we tekje ýaly beýleki ulanyşlar. Mundan başga-da, oturgyjyň bölekleri bu dizaýnyň esasy bölegi bolan gutuda ýygnap biler.

Taslamanyň ady : Screw Chair, Dizaýnerleriň ady : Arash Shojaei, Müşderiniň ady : Arshida.

Screw Chair Köpugurly Mebel Mebelleriň

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.