Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Kofe We Sous Içmek

LOA Coffee Cup

Kofe We Sous Içmek Kofe içmek günüň başlangyjydyr, duşuşyklar üçin bahana bolup, günortanlyk naharyny kesgitleýär, käbirleri üçin işiň we okuwyň uzaldylan wagtyny aňladýandygyny ýatdan çykarmaň. Livingaşamak, işlemek we güýmenje kofe içmek bilen baglanyşykly giňişlikler we işlerdir. Şonuň üçin käsäniň dizaýny üznüksiz uçar bolup, "origami" tehnikasyny resmi aňlatma hökmünde kabul etmegi maksat edinýär.

Taslamanyň ady : LOA Coffee Cup, Dizaýnerleriň ady : JOSUÉ RIVERA GANDÍA, Müşderiniň ady : Josué Rivera Gandîa.

LOA Coffee Cup Kofe We Sous Içmek

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.