Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Şişa, Çeňňek, Nargile

Meduse Pipes

Şişa, Çeňňek, Nargile Elegant organiki çyzyklar suwasty deňiz durmuşyndan ylham alýar. Her dem alyş bilen diri galýan syrly haýwan ýaly şişa turbasy. Dizaýn baradaky pikirim, turbada köpürjiklemek, tüsse akymy, miwe mozaikasy we yşyk oýnamak ýaly gyzykly prosesleriň hemmesini açmakdy. Aýna paýyny ulaltmak we esasan ýer derejesinde gizlenýän adaty şişa turbalarynyň ýerine, iş meýdanyny göz derejesine çykarmak arkaly ýetdim. Kokteýller üçin aýna korpusyň içindäki hakyky miwe böleklerini ulanmak tejribäni täze derejä çykarýar.

Taslamanyň ady : Meduse Pipes, Dizaýnerleriň ady : Jakub Lanca, Müşderiniň ady : MEDUSE DESIGN Ltd.

Meduse Pipes Şişa, Çeňňek, Nargile

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.