Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Teatr Kafedrasy

Thea

Teatr Kafedrasy MENUT köprini ulular bilen deňeşdirmegiň anyk maksady bilen çagalaryň dizaýnyna gönükdirilen dizaýn studiýasydyr. Biziň pelsepämiz, häzirki zaman maşgalasynyň durmuşy barada täzeçillik göz öňüne getirmekdir. TEA, teatr kafedrasyny hödürleýäris. Oturyň we boýaglaň; hekaýaňy döred; we dostlaryňyza jaň ediň! THEA-nyň merkezi, sahna hökmünde ulanyp boljak arka. Aşaky böleginde bir gezek açylan oturgyjyň arka tarapyny gizleýän we 'gurjak' üçin gizlinlige mümkinçilik berýän çekme bar. Çagalar öz dostlary bilen sahna görkezişlerine çekmek üçin barmak gurjaklaryny taparlar.

Taslamanyň ady : Thea, Dizaýnerleriň ady : Maria Baldó Benac, Müşderiniň ady : MENUT.

Thea Teatr Kafedrasy

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.