Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Kompýuter Syçanjygy

Snowball

Kompýuter Syçanjygy Gar topy adaty syçanjygyň ulanylyşy bilen baglanyşykly tersine işlemek üçin döredildi. Enjam, ýönekeý buýruk bölümi bilen doldurylan ýönekeý, ýöne gözüňi özüne çekiji görnüşe eýe, alternatiw halatda we buýruk bölüminiň reňk opsiýalarynda dizaýn we iş prinsipinden peýdalanýan dürli funksiýalar bilen sazlanyp bilner. Iki sany optiki yzarlaýjyny öz içine alýan içerki ulgam bilen, Snowball iki sany perpendikulýar uçarda ýerini yzarlaýar. Bu ukyp, ulanyjy tejribesini doly özleşdirip, ulanmagy azat edýär.

Taslamanyň ady : Snowball, Dizaýnerleriň ady : Hakan Orel, Müşderiniň ady : .

Snowball Kompýuter Syçanjygy

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.