Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Kranlar

Electra

Kranlar Armatura pudagynda sanly ulanylyş wekili hasaplanýan “Electra”, sanly döwrüň dizaýnlaryny nygtamak üçin tehnologiýany dizaýn bilen birleşdirýär. Aýry tutawajy bolmadyk kranlar, nepisligi we akylly görnüşi sebäpli hemmeleri özüne çekýär, çygly ýerlerde özboluşly bolmagy aýgytlydyr. “Electra” -yň duýgur ekran düwmeleri ulanyjylara has ergonomiki çözgüt hödürleýär. Kranlaryň “Eko Mind” ulanyjyny tygşytlamakda iň ýokary netijeliligi üpjün edýär. Bu aýratynlyk esasanam geljekki nesillere gymmatlyk goşýar

Taslamanyň ady : Electra, Dizaýnerleriň ady : E.C.A. Design Team, Müşderiniň ady : E.C.A - Valfsel Armatür Sanayi A.ş..

Electra Kranlar

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.