Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Senenama

NTT COMWARE 2013 Calendar “Custom&Enjoy”

Senenama Kaleidoskop ýaly görnüşde, bu köp reňkli nagyşlar bilen çyzylan kesiş grafikalary bilen bir senenama. Sahypalaryň tertibini üýtgetmek bilen üýtgedilip we şahsylaşdyrylyp bilinjek reňk nagyşlary bilen dizaýny, NTT COMWARE-nyň döredijilik duýgularyny görkezýär. Writingeterlik ýazuw meýdançasy üpjün edilýär we dolandyrylýan setirler işlemegi göz öňünde tutýar, bu bolsa şahsy giňişligiňizi bezemek üçin ulanjak grafik senenamasy hökmünde kämilleşdirýär.

Taslamanyň ady : NTT COMWARE 2013 Calendar “Custom&Enjoy”, Dizaýnerleriň ady : Katsumi Tamura, Müşderiniň ady : good morning inc..

NTT COMWARE 2013 Calendar “Custom&Enjoy” Senenama

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.